GOJU-RYU STANCES

Heisoku Dachi

Musubi Dachi

Heiko Dachi

Shiko Dachi

Bensoku Dachi

(Front View)

(Side View)

Zenkutsu Dachi

Hachiji Dachi

Sanchin Dachi

Neko Ashi Dachi

(Front View)

(Side View)

Kokutsu Dachi

© Copyright Midrand Martial Arts Academy all rights reserved 2012.